Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Opatowie informuje, iż jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja i ochrona Kolegiaty w Opatowie - perły Ziemi Świętokrzyskiej" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na Lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Głównym celem projektu pt. "Rewaloryzacja i ochrona Kolegiaty w Opatowie - perły Ziemi Świętokrzyskiej" jest Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zewnątrz oraz wewnątrz zabytkowej Kolegiaty Św. Marcina w Opatowie. W ramach projektu wykonane zostaną m.in.

 1. Remont schodów zewnętrznych kamiennych;
 2. Wymiana nawierzchni opaski z wykonaniem izolacji pionowej;
 3. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obrębie dachów;
 4. Wykonanie/wymiana elementów oraz doposażenie istniejącego systemu sygnalizacji pożaru;
 5. Wykonanie/naprawa instalacji odgromowej włącznie z uziomem otokowym;
 6. Wykonanie infokiosku z wizualizacją;
 7. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu pożarowego wraz z okablowaniem

Całkowita wartość projektu: 624 918,91 zł brutto
Kwota dofinansowania z EFRR: 468 689,19 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 31 245,94 zł

 


 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Opatowie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zamówienie dotyczące dostarczenia i montażu infokiosku z wizualizacją i dostępem do internetu w ramach projektu pn. "Rewaloryzacja i ochrona Kolegiaty w Opatowie - perły Ziemi Świętokrzyskiej".

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Załączniki:

 1. Infokiosk - pliki do pobrania


Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Infokiosk - pliki do pobrania

 


 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Opatowie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zamówienie dotyczące przeprowadzenia prac konserwatorsko-budowlanych, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. "Rewaloryzacja i ochrona Kolegiaty w Opatowie - perły Ziemi Świętokrzyskiej".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Załączniki:

 1. Roboty budowlane - pliki do pobrania
 2. Nadzór inwestorski - pliki do pobrania
 3. Tablica informacyjna - pliki do pobrania
 4. Zarządzanie projektem - pliki do pobrania


Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Roboty budowlane - pliki do pobrania
 2. Nadzór inwestorski - pliki do pobrania
 3. Tablica informacyjna - pliki do pobrania
 4. Zarządzanie projektem - pliki do pobrania

Fotografie i opracowanie: Katarzyna Lisowska; Copyright © 2003-2018