Sakrament małżeństwaSAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję z parafii w której spisano protokół przedmałżeński na ślub w innym kościele.
Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stale lub tymczasowe zamieszkanie (Kodeks Prawa Kanonicznego p. 1115). Tam też należy załatwiać sprawy przedślubne.

Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu z dn. 4 czerwca 1998, zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie (art.10).
Termin ślubu zostaje ustalony najpóźniej w dniu spisywania protokółu przedślubnego.
Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się oboje do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

 • metrykę chrztu św. (nie starszą niż 3 miesiące)
 • świadectwo bierzmowania i znajomość daty I komunii świętej
 • dowód osobisty
 • dokumenty konkordatowe, stwierdzające stan wolny z USC (małżeństwo konkordatowe - dokumenty są ważne tylko 3 miesiące, od dnia ich wydania przez USC)
 • kserokopie świadectw z oceną nauki religii ostatniej klasy; 1) szkoły podstawowej 2) szkoły średniej
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego obojga narzeczonych i dokument z poradni rodzinnej
 • ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu)

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.
Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca z naszego terenu otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
Po spisaniu protokółu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do sakramentu pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przedślubna.
Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii.
Do kancelarii należy dostarczyć również aktualne (tj. którego, co najmniej, ostatni dzień ważności obejmuje dzień ślubu) "Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Zaświadczenie należy dostarczyć w trzech egzemplarzach. Zaświadczenie winno być sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Na dwa - trzy dni przed ślubem należy zgłosić się - razem ze świadkami - do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Dostarczyć należy też kartki świadczące o odbytej spowiedzi.

Po zakończeniu uroczystości ślubnej ksiądz błogosławiący przekaże nowożeńcom "Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa".
W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa o fakcie tym zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też w razie załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych należy odbierać wypis z ksiąg cywilnych.
W celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odbierać w naszej kancelarii.

Do kancelarii należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem, okres ten obowiązuje wszystkich kandydatów!

Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być:

 • katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa
 • uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do Spowiedzi i Komunii św.

Nie mogą być świadkami ślubu:

 • żyjący razem bez ślubu kościelnego
 • młodzież która nie uczęszcza na katechezę
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania
 • obojętni religijnie
 • prowadzący gorszący tryb życia


Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Opatowie
ul. S. "Grota" Roweckiego 8
27-500 Opatów
tel./fax (0-15) 868 27 64
e-mail: kolegiataopatow@o2.pl

Msze św.:
niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
dni powszednie:
7.00, 18.00 lub 17.00 (zimą)

Parafia
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Kronika parafialna
Wspólnoty

Kancelaria
Sakramenty św.
Wyszukiwarka grobów
Historia parafii
Zwiedzanie kolegiaty